Marie-Jeanne Haack

                        

Psychiater

Visie:

Lichaam en geest zijn één en in het samenspel met de fysieke en sociale omgeving komen zij tot uitdrukking. Mensen die psychische problemen ervaren zijn vaak op meerdere vlakken uit balans. Met hen aan de slag gaan betekent voor mij durven kijken en werken vanuit verschillende gezichtspunten. Samen zoeken we naar aanknopingspunten voor verandering. Van binnenuit, vanuit de kracht in jezelf. Van buitenaf vanuit de kracht van je netwerk. Mijn rol daarin is deze ontdekkingstocht met jou en je naasten te onderzoeken, te begeleiden en daar waar nodig medicamenteus te ondersteunen.

Achtergrond:

Momenteel werk ik op freelance basis in het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem in België en in mijn eigen vrijgevestigde praktijk  in Maastricht. Ik ben zowel in Nederland als in België als psychiater geregistreerd.

Na de studie geneeskunde aan de Universiteit Maastricht in 1993 heb ik gewerkt als arts in asielzoekerscentra. Vanaf 1998 tot 2008 was ik arts in Psychomedisch Centrum Vijverdal (nu onderdeel van de Mondriaan Zorggroep) op de afdeling Sociale Rehabilitatie en later het Academisch Angst Centrum. In 2011 heb ik de opleiding tot psychiater afgerond. Tot 2015 werkte ik in U-center in Epen, een kliniek voor intensieve behandeling voor verslaving en neurotische stoornissen.

Naast mijn werk als arts was ik van 2000 tot 2010 mede oprichter en eigenaar van een onderzoek- en adviesbureau voor zorg en maatschappelijke dienstverlening, the Method-Group. Binnen dat kader ontwikkelden wij het Monitoring Area and Phase System, een methode om cliënten en voorzieningen in dezelfde dimensies in kaart te brengen, teneinde een betere match te maken tussen vraag en aanbod voor de individuele cliënt. In 2012-2013 volgde ik de opleiding Beleidspsychiatrie bij Berends-Que.


Contact en registratiegegevens:

info@griend3.nl, m.haack@griend3.nl

Telefoon: +31 43 8554431

BIG register nummer: 79042177501

RIZIV nummer: 17428524

AGB code praktijk: 03095145

AGB code persoonlijk: 03068169

KvK nummer: 54261295

Bankrekening: NL48ABNA0475908759

BTW-id: NL001836645B38

Meer informatie vindt u op Researchgate en Linked in.


Interventies:

Diagnostiek

Farmacotherapie

Integrale zorg

Psychotherapie

Individuele Coaching


Doelgroep:

Iedereen wonend of werkend in postcodegebieden 6211, 6212, 6221 en 6222


Wachttijd en aanmelding:

Indien u woonachtig bent binnen in de regio met postcode 6221, 6222, 6211 en 6212 te Maastricht, dan kunt u zich bij Marie-Jeanne Haack melden voor het krijgen van GGZ zorg binnen de door de NZa vastgestelde Treeknormen (wachttijden). Uw aanmelding kunt u versturen naar m.haack@griend3.nl

Graag wijzen wij u erop dat Marie-Jeanne Haack als zelfstandig gevestigde psychiater geen contracten heeft met zorgverzekeraars. Indien u voornemens bent om bij Marie-Jeanne Haack in behandeling te gaan, omdat u elders langer dan de vastgestelde Treeknormen dient te wachten, dan kan het zijn dat zorgverzekeraars de behandelingen niet direct en volledig zullen vergoeden. Echter kan het wel een reden zijn om de niet-gecontracteerde zorg die Marie-Jeanne Haack aanbiedt volledig vergoed te krijgen, omdat de zorg die elders wordt aangeboden, niet binnen de vastgestelde Treeknormen kan worden aangeboden. Hierdoor moet u langer wachten dan nodig is. Indien u vindt dat u niet binnen de Treeknorm passende zorg krijgt of indien u het vermoeden heeft dat de zorgverzekeraar of zorgaanbieder de regels omtrent de wachttijden overtreedt, dan dient u eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of met uw zorgkantoor (https://www.zn.nl/350584833/Zorgkantoren). Indien en voor zover de zorgverzekeraar, ondanks dat u heeft aangegeven dat de wachttijden langer duren dan de vastgestelde Treeknormen, de niet-gecontracteerde zorg die door Marie-Jeanne Haack wordt verleend niet wil vergoeden, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Hiervoor kunt u deze brief  als model gebruiken. De brief kunt u nader invullen en aan de zorgverzekeraar toesturen. Aan deze modelbrief kunt geen rechten ontlenen. De brief gebruikt u voor uw eigen rekening en risico.

Daarnaast is het van belang dat u op de hoogte bent van uw rechten met betrekking tot de wachttijden in de zorg. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht om ervoor te zorgen dat u tijdig, binnen de Treeknormen, zorg krijgt. Indien u het vermoeden hebt dat een zorgverzekeraar haar zorgplicht hieromtrent schendt, dan kunt u verschillende acties ondernemen. Hiervoor kunt u de volgende link raadplegen. Voor nadere vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met Marie-Jeanne Haack via het e-mail adres: m.haack@griend3.nl.


Klachtenregeling:

Een klacht kan worden ingediend door de patiënt, diens vertegenwoordiger, diens nabestaande of een gemachtigde.  Informele klachtopvang vindt in eerste instantie plaats door een gesprek met klager. Indien dit niet mogelijk of gewenst is wordt de klager de gelegenheid geboden van klachtopvang door een bestuurder van de VvPL (Vereniging van Psychiaters Limburg). Mocht dit onvoldoende passend zijn, dan is er mogelijkheid van bijstand door de klachtenfunctionaris van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).


Kwaliteitskader:

De BIG registratie is geldig tot oktober 2021. Dit houdt in dat aan alle kwaliteitseisen betreffende de uitoefening van het beroep is voldaan. Lid van de NVVP, VvPL en Orde der artsen, België.

kwaliteitsstatuut

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op onze praktijk. Meer informatie over onze gegevensverwerking vindt u in de privacy policy.


Prijzen:

Kosten en Vergoedingen.

Voor patiënten met een Nederlandse verzekering wordt 100% van het NZa tarief in rekening gebracht. Dit is de kostprijs die door de overheid berekend is. Voor iedere diagnose is dit bedrag wat hoger of lager.

De gemiddelde kostprijs per trede is als volgt:

Gemiddeld van Max NZa tarief 2020
Rijlabels Totaal
250 – 799 minuten  €    1400
800 – 1.799 minuten  €    2750
1.800 – 2.999 minuten  €    5000
3.000 – 5.999 minuten  €    9000
6.000 – 11.999 minuten  €  18000

Dit zijn gemiddelden, per diagnosegroep zijn er verschillen. De vergoeding is afhankelijk van uw verzekering en uw polis. Ik heb geen contracten met verzekeraars. U kunt een restitutiepolis afsluiten, dan wordt de behandeling wel volledig vergoed.

Indien u een minimum inkomen heeft of kan u contact opnemen over de aanpassing van de vergoeding. Bij te lange wachtlijsten elders kan de zorg toch vergoed worden, zie wachttijd en aanmelding.

Uurtarief coaching, consultatie en interim-werkzaamheden 150 euro


Waarneming:

Psychiaters Hanneke Voermans en Ritsaert Lieverse: tel: 043-2041183