Kwaliteit van zorg

Kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid van onze hulpverleners vormen de basis van onze zorgdienstverlening. We streven er dan ook naar de kwaliteit van onze dienstverlening continu te verbeteren. Het kwaliteitssysteem zal zich blijven ontwikkelen teneinde de kwaliteit van onze zorgverlening voortdurend te verbeteren. Iedere medewerker is hiervoor medeverantwoordelijk.

ISO9001

Op dit moment wordt gewerkt aan de certificering volgens ISO9001.

Informatiebeveiliging persoonsgegevens

Bij onze werkzaamheden creëert en verwerkt Griend3 veel bijzondere persoonsgegevens. Onze website gebruikt geen cookies.

  • Privacyverklaring
    Op 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In deze privacyverklaring informeren wij u over uw rechten en onze plichten op grond van de AVG. Gegevens die wij verzamelen: Secretariaat en de individuele therapeuten verzamelen diverse persoonsgegevens en medische gegevens van u. Dit is nodig om u goed te kunnen behandelen. U verstrekt zelf gegevens aan ons en uw verwijzer verstrekt gegevens aan ons. Uw gegevens worden verzameld voor zorgverlening, maar niet voor andere doeleinden. Wij verzamelen naam-, adres- en woonplaatsgegevens, geboortedatum, BSN-nummer en wij verwerken uw diagnose- en behandelgegevens. Het opgeven van deze persoonsgegevens is verplicht als u zich bij ons aanmeldt. Alle medewerkers en therapeuten hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden goed beveiligd en niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor medische gegevens is de bewaartermijn 15 jaar.
  • Inzage in uw gegevens
    U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens van u worden verzameld en verwerkt. U heeft het recht op inzage in uw dossier. Inzage in het dossier zal altijd plaatsvinden op het adres van Griend3. U heeft het recht om te vragen om correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens. Verwijdering van medische gegevens kan echter pas plaatsvinden 15 jaar na de laatste behandeling. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw gegevens zullen alleen met andere personen worden uitgewisseld als u daar schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Alle therapeuten en medewerkers hebben zwijgplicht.
  • Hoe wij uw persoonsgegevens veilig houden
    Wij gebruiken geschikte technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken te beschermen tegen verlies, diefstal of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen die wij gebruiken zijn zodanig ontworpen dat ze een hoog veiligheidsniveau verschaffen dat geschikt is voor het risico van het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring ten allen tijde te wijzigen.

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut van Griend3 is van kracht vanaf 1 januari 2017. In dit kwaliteitsstatuut staan o.a. de kaders van onze aanpak. Dit kwaliteitsstatuut draagt bij aan het leveren van de juiste hulp op de juiste plaats en door de juiste professional, binnen een kwalitatief verantwoord netwerk. Klik hier voor het kwaliteitsstatuut.

Cliënttevredenheid

We hechten waarde aan de mening van onze cliënten. We vragen daarom regelmatig feedback tijdens de behandelingen en evalueren in onze intervisiebijeenkomsten. De resultaten worden besproken en vormen de basis voor verdere verbetering. Daarnaast meten we de kwaliteit van zorg aan de hand van prestatie indicatoren. Ook hebben cliënten de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan om hun ervaring met Griend3 te delen.

Heeft u een klacht?

Een klacht kan worden ingediend door de patiënt, diens vertegenwoordiger, diens nabestaande of een gemachtigde.  Wij verzoeken u uw klacht kenbaar te maken bij Marie-Jeanne Haack via info@griend3.nl. In eerste instantie wordt met elkaar het gesprek aangegaan.

Mocht daarna alsnog de behoefte ontstaan uw onvrede te melden, kunt u dit doen via https://erisietsmisgegaan.nl/onvrede-melden/

Language