Marie-Jeanne Haack, psychiater

                        

Visie:

Lichaam en geest zijn één en in het samenspel met de fysieke en sociale omgeving komen zij tot uitdrukking. Mensen die psychische problemen ervaren zijn vaak op meerdere vlakken uit balans. Met hen aan de slag gaan betekent voor mij durven kijken en werken vanuit verschillende gezichtspunten. Samen zoeken we naar aanknopingspunten voor verandering. Van binnenuit, vanuit de kracht in jezelf. Van buitenaf vanuit de kracht van je netwerk. Mijn rol daarin is deze ontdekkingstocht met jou en je naasten te onderzoeken, te begeleiden en daar waar nodig medicamenteus te ondersteunen.

Achtergrond:

Vanaf begin 2021 werk ik alleen nog in de eigen praktijk op de Griend. Van 2011 tot 2021 werkte ik daarnaast bij diverse instellingen als ZZP-er in België en Nederland.

Na de studie geneeskunde aan de Universiteit Maastricht in 1993 heb ik gewerkt als arts in asielzoekerscentra. Vanaf 1998 tot 2008 was ik arts in Psychomedisch Centrum Vijverdal (nu onderdeel van de Mondriaan Zorggroep) op de afdeling Sociale Rehabilitatie en later het Academisch Angst Centrum. In 2011 heb ik de opleiding tot psychiater afgerond. Tot 2015 werkte ik in U-center in Epen, een kliniek voor intensieve behandeling voor verslaving en neurotische stoornissen.

Naast mijn werk als arts was ik van 2000 tot 2010 mede oprichter en eigenaar van een onderzoek- en adviesbureau voor zorg en maatschappelijke dienstverlening, the Method-Group. Binnen dat kader ontwikkelden wij het Monitoring Area and Phase System, een methode om cliënten en voorzieningen in dezelfde dimensies in kaart te brengen, teneinde een betere match te maken tussen vraag en aanbod voor de individuele cliënt. Dit is de basis voor onze behandelplannen en samenwerking rondom cliënten.

In 2012-2013 volgde ik de opleiding Beleidspsychiatrie bij Berends-Que.

Instelling:

Vanaf 1 januari 2022 is Griend3 een instelling voor regionale ggz en levert diensten aan patiënten in de wijk samen met het netwerk.


Contact en registratiegegevens:

info@griend3.nl, m.haack@griend3.nl

Telefoon: +31 43 8554431

BIG register nummer: 79042177501

AGB code praktijk: 79792690

AGB code persoonlijk: 03068169

KvK Griend3: 86301942

Bankrekening: NL48ABNA0475908759

BTW-id: NL001836645B38

Meer informatie vindt u op Researchgate en Linked in.


Interventies:

Diagnostiek – Farmacotherapie – Integrale zorg – Psychotherapie – Individuele Coaching


Doelgroep:

Iedereen wonend of werkend in postcodegebieden 6211, 6212, 6221 en 6222


Wachttijd en aanmelding:

Indien u woonachtig bent binnen in de regio met postcode 6221, 6222, 6211 en 6212 te Maastricht, dan kunt u zich bij mijn praktijk melden voor het krijgen van GGZ zorg binnen de door de NZa vastgestelde Treeknormen. Intake en behandeling gaan hand in hand, u wacht dus nooit langer dan 4 weken. (Met betrekking tot de wachttijden in de ggz gelden zogenoemde Treeknormen. Deze Treeknormen beschrijven de door het veld als maximaal aanvaardbaar beschouwde wachttijden. Voor zowel de basis-ggz als de gespecialiseerde ggz gaat het om vier weken voor de aanmeldwachttijd, en tien weken voor de behandelwachttijd. De maximaal aanvaardbare totale wachttijd bedraagt daarmee veertien weken).

Patiënten die aangesloten zijn bij de huisartsen die hun praktijk voeren binnen bovengenoemde postcodegebieden krijgen voorrang op de wachtlijst. Voor overige patiënten geldt een aanmeldstop.

Met een verwijzing (huisarts, psycholoog, overige specialisten) kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar m.haack@griend3.nl


Klachtenregeling:

Een klacht kan worden ingediend door de patiënt, diens vertegenwoordiger, diens nabestaande of een gemachtigde.  In eerste instantie wordt met elkaar het gesprek aangegaan. Kijk bij Kwaliteit van zorg voor meer informatie.


Kwaliteitskader:

De BIG registratie is geldig tot 2026. Dit houdt in dat aan alle kwaliteitseisen betreffende de uitoefening van het beroep is voldaan. Lid van de NVVP en VvPL.

Kwaliteitsstatuut: klik hier voor het kwaliteitsstatuut.


Prijzen:

Per 1 januari 2022 verandert de wijze waarop zorg bekostigd wordt. Informatie over het zorgprestatiemodel vind je in deze brochure. Hieronder vind je informatie over vergoedingen, facturatie en betalingen.

Gecontracteerde zorg

Voor het jaar 2022 heb ik een contract afgesloten met DSW. Dat betekent dat alle kosten van de behandeling in mijn praktijk vergoed worden als je via DSW verzekerd bent. De declaraties kan ik direct bij DSW indienen.

Niet-gecontracteerde zorg

Met andere zorgverzekeraars heb ik geen contract afgesloten.  Dat betekent dat je een deel van de zorg zelf moet betalen. Je verzekering moet je op de hoogte stellen van de hoogte van de vergoeding. Het is het beste om dit schriftelijk te laten vastleggen. De zorgverzekering is ertoe verplicht je schriftelijk informatie te verstrekken op jouw (schriftelijk) verzoek. De AGB-code van de praktijk die je daarbij kan vermelden is 03095145. Wij factureren 100% NZa tarief.

Niet-gecontracteerde zorg / Restitutiepolissen

Een restitutiepolis vergoedt 100% van het Nza tarief. Voor een overzicht kun je de volgende webpagina raadplegen https://contractvrijepsycholoog.nl/restitutie-polis/

Factuur en betaling

Het eigen risico dien je zelf te betalen.

Vanaf 1 januari krijg je bij niet-gecontracteerde zorg een factuur met daarop vermeld de geleverde diensten. Deze betaal je die direct of maandelijks. Je dient dan de factuur in bij je zorgverzekering.

Tarieven

De tarieven zijn te raadplegen via de tarievenzoeker van de NZa . Vul bij individuele consulten de setting in (ambulant kwaliteitsstatuut sectie III) en de Beroepscategorie (arts-specialist), consulttype en tijdsduur. Heeft u een afspraak met een hulpverlener uit het samenwerkingsverband van Griend3, vul dan bij beroepscategorie het betreffende beroep of ‘Overige beroepen’ in.

Uurtarief coaching, consultatie en interim-werkzaamheden 170 euro/uur.

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Bij no show of te laat afbellen wordt €50,00 in rekening gebracht.

Uw recht op zorg

Indien de eigen bijdrage een belemmering is voor u om bij mijn praktijk in zorg te komen is het hinderpaalcriterium van kracht. Uw recht op vrije artsenkeuze mag door geldgebrek niet gehinderd worden.  (Het hinderpaalcriterium is een artikel binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierin staat dat de vergoeding van een zorgverzekeraar niet dusdanig laag mag zijn dat daardoor een feitelijke hinderpaal voor verzekerden ontstaat om zich tot een zorgaanbieder te wenden die niet door de zorgverzekeraar gecontracteerd is).

Belemmering tot de toegang tot de zorg kan een reden zijn dat uw zorgverzekering toch uw behandeling vergoed. Redenen om uw zorgverzekering te verzoeken om de behandeling in mijn praktijk te vergoeden zijn:

  • te laag inkomen om de eigen bijdrage te kunnen betalen
  • te lange wachtlijst(en) cf. Treeknorm
  • afwijzing voor behandeling elders i.v.m. een te complexe zorgvraag voor de instelling

Indien u een minimum inkomen en u in de bovengenoemde postcodegebieden woont heeft kan u contact opnemen over de aanpassing van de vergoeding. Een betalingsregeling behoort ook tot de mogelijkheden.


Waarneming:

Praktijk LieverZIJN: Psychiaters Hanneke Voermans en Ritsaert Lieverse. Tel: 043-2041183