Marie-Jeanne Haack

kwaliteitsstatuut alleen lezen(2)                            

Psychiater

Visie:

Lichaam en geest zijn één en in het samenspel met de fysieke en sociale omgeving komen zij tot uitdrukking. Mensen die psychische problemen ervaren zijn vaak op meerdere vlakken uit balans. Met hen aan de slag gaan betekent voor mij durven kijken en werken vanuit verschillende gezichtspunten. Samen zoeken we naar aanknopingspunten voor verandering. Van binnenuit, vanuit de kracht in jezelf. Van buitenaf vanuit de kracht van je netwerk. Mijn rol daarin is deze ontdekkingstocht met jou en je naasten te onderzoeken, te begeleiden en daar waar nodig medicamenteus te ondersteunen.

Achtergrond:

Momenteel werk ik op freelance basis in het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem in België en in mijn eigen vrijgevestigde praktijk  in Maastricht. Ik ben zowel in Nederland als in België als psychiater geregistreerd.

Na de studie geneeskunde aan de Universiteit Maastricht in 1993 heb ik gewerkt als arts in asielzoekerscentra. Vanaf 1998 tot 2008 was ik arts in Psychomedisch Centrum Vijverdal (nu onderdeel van de Mondriaan Zorggroep) op de afdeling Sociale Rehabilitatie en later het Academisch Angst Centrum. In 2011 heb ik de opleiding tot psychiater afgerond. Tot 2015 werkte ik in U-center in Epen, een kliniek voor intensieve behandeling voor verslaving en neurotische stoornissen.

Naast mijn werk als arts was ik van 2000 tot 2010 mede oprichter en eigenaar van een onderzoek- en adviesbureau voor zorg en maatschappelijke dienstverlening, the Method-Group. Binnen dat kader ontwikkelden wij het Monitoring Area and Phase System, een methode om cliënten en voorzieningen in dezelfde dimensies in kaart te brengen, teneinde een betere match te maken tussen vraag en aanbod voor de individuele cliënt. In 2012-2013 volgde ik de opleiding Beleidspsychiatrie bij Berends-Que.


Contact en registratiegegevens:

info@griend3.nl, m.haack@griend3.nl

Telefoon: +31 43 8554431

BIG register nummer: 79042177501

RIZIV nummer: 17428524

AGB code praktijk: 03095145

AGB code persoonlijk: 03068169

KvK nummer: 54261295

Bankrekening: NL48ABNA0475908759

Meer informatie vindt u op Researchgate en Linked in.


Interventies:

Diagnostiek

Farmacotherapie

Integrale zorg

Psychotherapie

Individuele Coaching


Doelgroep:

Iedereen wonend of werkend in postcodegebieden 6211, 6212, 6221 en 6222


Wachttijd en aanmelding:

Er is geen wachttijd voor mensen die wonen of werken in postcodegebieden 6211, 6212, 6221 en 6222.

Aanmelding graag per email.


Klachtenregeling:

Een klacht kan worden ingediend door de patiënt, diens vertegenwoordiger, diens nabestaande of een gemachtigde.  Informele klachtopvang vindt in eerste instantie plaats door een gesprek met klager. Indien dit niet mogelijk of gewenst is wordt de klager de gelegenheid geboden van klachtopvang door een bestuurder van de VvPL (Vereniging van Psychiaters Limburg). Mocht dit onvoldoende passend zijn, dan is er mogelijkheid van bijstand door de klachtenfunctionaris van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).


Kwaliteitskader:

De BIG registratie is geldig tot oktober 2021. Dit houdt in dat aan alle kwaliteitseisen betreffende de uitoefening van het beroep is voldaan. Lid van de NVVP, VvPL en Orde der artsen, België.

Kwaliteitsstatuut

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op onze praktijk. Meer informatie over onze gegevensverwerking vindt u in de privacy policy.


Prijzen:

DBC trajecten conform NZA tarieven.  De vergoeding is afhankelijk van uw verzekering en uw polis. Ik heb geen contracten met verzekeraars. vergoedingen zorgverzekeraars

Uurtarief coaching, consultatie en interim-werkzaamheden 150 euro


Waarneming:

Psychiaters Hanneke Voermans en Ritsaert Lieverse: tel: 043-2041183