Ingrid Leenders, klinisch psycholoog

Klinisch psycholoog

Mijn naam is Ingrid Leenders-van Loo. Ik ben klinisch psyholoog en psychotherapeut en sinds 1991 werkzaam in de GGZ. De eerste 15 jaren als kinder- en jeugdpsycholoog, waarna ik mij meer en meer ben gaan richten op 18+.  In de afgelopen jaren heb ik diverse werkplekken gehad binnen de GGZ, waardoor ik ruime ervaring opgedaan heb zowel binnen de ambulante- alsmede klinische werksettings. Ik heb ervaring in de behandeling van verschillende klachten en problematieken, zowel in individuele – als groepsbehandeling.

Ik werk vooral met cognitieve gedragstherapie, Schematherapie, mentalised based treatment (MBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), schematherapie (ST) en EMDR. Ik vind het belangrijk en prettig dat deze vormen van therapie bewezen effectief zijn zodat u weet dat u een goede therapie krijgt.  Daarnaast vind ik het kunnen mentaliseren over jezelf  (reflecteren op eigen handelen) en de ander (inlevingsvermogen) een essentieel onderdeel van iedere behandeling.  Het kader van mijn werk is het bio-psycho-sociaal model. Dat gaat ervan uit dat bij ziekte en stoornissen in het menselijk functioneren biologische, psychologische en sociale factoren altijd een significante rol spelen.

Tevens vind ik het inspirerend en belangrijk mijn kennis en kunde te delen. Ik ben supervisor behandeling en geef supervisie diagnostiek en leertherapie.

Binnen mijn praktijk behandel ik individueel volwassenen vanaf 18 jaar en ouder. Ik werk kort als het kan en lang als het moet. Mijn werkdag is woensdag. De rest van de week ben ik werkzaam bij U center.

Mijn visie op therapie  
Het kiezen voor therapie of het accepteren van een verwijzing naar een psychotherapeut is voor veel mensen een moeilijke keuze. U heeft al problemen en klachten maar om dat dan met een onbekende te bespreken is vaak extra spannend. Ik vind het dan ook belangrijk het gesprek zo prettig en veilig mogelijk voor u te maken. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk om kwalitatief goede zorg te bieden. De behandelingen, methoden en technieken die ik gebruik zijn dan ook goed onderzocht en bewezen effectief verklaard. Zo is de therapie wat mij betreft een voortdurende wisselwerking; ik doe mijn best om zo goed mogelijk naar u te luisteren, aan te sluiten bij uw beleving en tegelijkertijd bied ik methoden en technieken aan waarvan ik hoop dat u daarmee samen met mij aan de slag wilt gaan. Therapie is daarmee soms pittig en hard werken maar ieder gesprek zal wel iets opleveren waar u wat aan heeft.

In mijn praktijk kunt u terecht voor diagnostiek en behandeling van:
-Stemmingsklachten o.a. depressiviteit,  gecompliceerde rouwklachten, dysthyme klachten
-Angstklachten waaronder trauma, paniekklachten, straat vrees  etc.
-Identiteitsproblematiek
-Chronische pijnklachten
-Relatieproblemen
-Persoonlijkheidsproblemen zoals borderline persoonlijkheid,  afhankelijke/ -ontwijkende persoonlijkheid en dwangmatige persoonlijkheidsstoornissen
-Persoonlijkheidsdiagnostiek: o.a. ADHD onderzoek, Autisme onderzoek, Intelligentie en persoonlijkheidsdynamiek

Beroepsregistraties
BIG registratie Klinisch psycholoog (49051111025) 
BIG registratie Psychotherapeut (69051111016)

Praktijkregistraties
KvK vestiging Psychotherapie Praktijk Leenders (73845868)
AGB code zorgverlener (94005016)
AGB code Psychotherapie Praktijk Leenders (94064526)

Lidmaatschap beroepsvereniging
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie ( VGCT)Nederlandse Vereniging voor Psychologen ( NIP)
Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg Psychologen (NVGzP)Vereniging EMDR Nederland

Bij vergoeding op restitutiebasis ligt het kwaliteitsstatuut ter inzage in de praktijk.

Email: ieh.leenders@psychotherapiepraktijkleenders.nl

——————————————————————————————————————–

Supervisie behandeling en Diagnostiek
Ik geef supervisie en leertherapie aan mensen die in opleiding zijn tot cognitief gedragstherapeut en psychologen in opleiding tot een BIG-registratie.

Supervisie diagnostiek is ook mogelijk voor mensen die een logo verklaring dan wel BAPD aantekening moeten behalen.

Supervisie is ook mogelijk buiten het kader van een opleiding.

Individuele supervisie- en leertherapiesessies kosten 100 euro per sessie (45 minuten).

——————————————————————————————————————–

Tarieven en vergoedingen
Om zorg vergoed te krijgen heeft u een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Ik werk contract vrij: dat wil zeggen dat ik geen contracten met Zorgverzekeraars heb afgesloten waardoor ik samen met u vrij blijf in het kiezen van de behandelmethode en de behandelduur. Contracten met Zorgverzekeraars hebben namelijk als nadeel dat de Zorgverzekeraar sterke invloed uitoefent op de duur van de behandeling en het aantal sessies dat vergoed wordt. Ze baseren zich in die keuzen niet enkel op uw behoeften maar ook op de financiële belangen die zij hebben bij de duur van therapie.

 Wat betekend dat voor u?
Ook bij het contractvrij werken heeft u recht op een vergoeding. Dat heet dan vergoeding op restitutie basis. Dat wil zeggen dat u door u gemaakte kosten voor behandeling declareert bij uw Zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding die u dan krijgt van uw Zorgverzekeraar is afhankelijk van het soort verzekering dat u heeft.

Hoogte van de vergoeding
Indien u een volledige restitutiepolis heeft dan krijgt u 100% vergoed van uw zorgverzekering. Het is dan ook belangrijk dat u controleert of u een echte restitutiepolis heeft. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar of via www.zorgvoorkwaliteit.nu

Indien u een naturapolis heeft dan ligt het percentage dat u vergoed krijgt lager. Meestal vergoed uw verzekering dan tussen de 60-80% van het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Wilt u weten hoeveel procent er vergoed wordt voor uw kosten, check dan www.contractvrijepsycholoog.nl.
Het stukje dat uw verzekering niet vergoed is voor eigen rekening.

Betaling
Een vergoeding op restitutiebasis betekent dat de rekening rechtstreeks naar u verstuurd zal worden. U kunt de rekening vervolgens zelf declareren bij uw zorgverzekeraar.

Het stuk eigen bijdrage (het gedeelte dat u niet vergoed krijgt door uw verzekering bij een natura polis) kunt u, indien gewenst, gespreid betalen.

Annuleren van afspraken
Tot 24 uur voor de afspraak kunt u kosteloos afzeggen. Wanneer u niet tijdig of niet annuleert, zal ik een bedrag van €50,- in rekening brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Belasting
Het stuk eigen bijdrage is, afhankelijk van uw inkomen, aftrekbaar van de belasting. Let op, dit geldt voor het stuk eigen bijdrage en niet het eigen risico. Informeer hiernaar bij de belastingdienst.

Wachttijd en aanmelding
Indien u woonachtig bent binnen in de regio met postcode 6221, 6222, 6211 en 6212 te Maastricht, dan kunt u zich bij Ingrid Leenders melden voor het krijgen van GGZ zorg binnen de door de NZa vastgestelde Treeknormen (wachttijden). Uw aanmelding kunt u versturen naar ieh.leenders@psychotherapiepraktijkleenders.nl

Graag wijzen wij u erop dat Ingrid Leenders als zelfstandig gevestigde psycholoog geen contracten heeft met zorgverzekeraars. Indien u voornemens bent om bij Ingrid Leenders in behandeling te gaan, omdat u elders langer dan de vastgestelde Treeknormen dient te wachten, dan kan het zijn dat zorgverzekeraars de behandelingen niet direct en volledig zullen vergoeden. Echter kan het wel een reden zijn om de niet-gecontracteerde zorg die Ingrid Leenders aanbiedt volledig vergoed te krijgen, omdat de zorg die elders wordt aangeboden, niet binnen de vastgestelde Treeknormen kan worden aangeboden. Hierdoor moet u langer wachten dan nodig is. Indien u vindt dat u niet binnen de Treeknorm passende zorg krijgt of indien u het vermoeden heeft dat de zorgverzekeraar of zorgaanbieder de regels omtrent de wachttijden overtreedt, dan dient u eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of met uw zorgkantoor (https://www.zn.nl/350584833/Zorgkantoren). Indien en voor zover de zorgverzekeraar, ondanks dat u heeft aangegeven dat de wachttijden langer duren dan de vastgestelde Treeknormen, de niet-gecontracteerde zorg die door Ingrid Leenders wordt verleend niet wil vergoeden, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Hiervoor kunt u deze brief  als model gebruiken. De brief kunt u nader invullen en aan de zorgverzekeraar toesturen. Aan deze modelbrief kunt geen rechten ontlenen. De brief gebruikt u voor uw eigen rekening en risico.

Daarnaast is het van belang dat u op de hoogte bent van uw rechten met betrekking tot de wachttijden in de zorg. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht om ervoor te zorgen dat u tijdig, binnen de Treeknormen, zorg krijgt. Indien u het vermoeden hebt dat een zorgverzekeraar zijn/ haar zorgplicht hieromtrent schendt, dan kunt u verschillende acties ondernemen. Hiervoor kunt u de volgende link raadplegen. Voor nadere vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met Ingrid Leenders of Griend 3 via het e-mail adres: info@griend3.nl / ieh.leenders@psychotherapiepraktijkleenders.nl.

——————————————————————————————————————–

Klachtenregeling
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de ontvangen hulp of bejegening, kunt u dit het beste zo snel mogelijk bespreekbaar maken zodat een gezamenlijke oplossing gezocht kan worden. Indien dit niet voldoende voor u is, dan is het mogelijk om gebruik te maken van de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeuten en van de

Waar kunt u met uw klacht terecht?
Bent u niet tevreden over uw behandeling of onze organisatie? Bespreekt u dit dan in eerste instantie met de behandelaar of medewerker waarover uw klacht gaat. U mag van hem/haar een luisterend oor en de inzet om samen tot een bevredigend resultaat te komen verwachten.

Betreft uw klacht het handelen van de therapeut? In dat geval kunt u er ook voor kiezen uw klacht neer te leggen bij de beroepsorganisatie van de therapeut. Bent u van mening dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan kunt u een klacht tegen de psycholoog indienen bij het College van Toezicht van het NIP en bij de Nederlandse Vereniging voor Gz psychologen (NVGzP).

——————————————————————————————————————–

Kwaliteitskader
De BIG registratie is geldig tot november 2023. Dit houdt in dat aan alle kwaliteitseisen betreffende de uitoefening van het beroep is voldaan.

kwaliteitsstatuut is behaald en ligt ter inzage op de praktijk.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op onze praktijk. Meer informatie over onze gegevensverwerking vindt u in de privacy policy.

——————————————————————————————————————–

Waarneming
Marie Jeanne Haack – Griend3
Telefoon: +31 (0)43 85 54 431
E-mail: info@griend3.nl
——————————————————————————————————————–